บลจ.ทิสโก้ ชวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลงทุนต่อเนื่อง ใน RMF for PVDบลจ.ทิสโก้ ชวนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ออกจากงาน ย้ายงาน นายจ้างเลิกกิจการ หรือเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกที่เกษียณอายุ โอนย้ายเงินจาก PVD มากองทุน RMF for PVD เพื่อการลงทุนที่ต่อเนื่อง กับ บลจ.ทิสโก้ ซึ่งมีกองทุน RMF for PVD หลากหลายนโยบายการลงทุนให้เลือก

 RMF for PVD

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า เพื่อให้การลงทุนที่มีเป้าหมายเพื่อการเกษียณมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี และลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง บลจ.ทิสโก้แนะนำให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ที่ออกจากงาน ย้ายงาน นายจ้างเลิกกิจการหรือเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกกองทุน PVD ที่เกษียณอายุ โอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
มายัง กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่มี นโยบายการลงทุน และความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณ

สำหรับ บลจ.ทิสโก้มีกองทุน RMF for PVD หลากหลายนโยบายการลงทุนให้เลือก ได้แก่

1.กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TFIRMF-P) กองทุนรวมตราสารหนี้ ความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) เน้นลงทุนใน พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง ที่ออกโดยรัฐบาลไทย และหุ้นกู้ ที่ออกโดยเอกชนในไทย

2. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TINRMF-P) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ อาทิ ตราสารหนี้ไทย หุ้นไทย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี เป็นต้น

3. กองทุนเปิด ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TFPRMF-P) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทย หรือ/และ ตราสารหนี้ไทย เป็นกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วน

4. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TEGRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทย โดยกระจายการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก

5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TMSRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ใน SET และ/หรือ mai ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก และ

6. กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TTECHRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Technology ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม สมาชิกกองทุน PVD ที่โอนย้ายมายังกองทุน RMF for PVD นอกจากจะลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายการเกษียณ และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่องจากกองทุน PVD ได้อีกด้วย โดยสมาชิกกองทุน PVD จะได้รับยกเว้นภาษีเมื่อมีอายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุน PVD และ RMF for PVD ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากสมาชิกมีอายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุน PVD มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันโอนย้ายจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมจากการโอนไปยังกองทุน RMF for PVD

พิเศษสำหรับลูกค้าที่โอนย้ายเงินจากกองทุน PVD มายังกองทุน RMF for PVD และโอนย้ายกองทุน RMF for PVD จาก บลจ.อื่น มายังบลจ. ทิสโก้ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)

ทั้งนี้ กองทุนเปิด TINRMF-P และ TTECHRMF-P อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของ RMF for PVD กรณีการลงทุนที่ผิดเงื่อนไข ผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีเทียบเท่ากับการนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนกำหนดเวลา และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา, TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My FundsAdd a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *