บลจ.กรุงไทย เปิดขาย IPO กองทุน มั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ วันนี้ – 27 ต.ค. 2563บลจ.กรุงไทย เปิดเสนอขาย กองทุน มั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ ที่เน้นการลงทุนโดยการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัดของกองทุนมั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ คือ 3% ต่อปี 5% ต่อปี 7% ต่อปี และ 9% ต่อปี* ตามลำดับ เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และไม่มีเวลาติดตามการลงทุน และอยากได้รับผลตอบแทนสอดคล้อง กับความเสี่ยงที่รับได้ในระยะยาว

กองทุน มั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ

นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเปิดเสนอขาย กองทุน มั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ตุลาคม 2563 เน้นการลงทุนโดยการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) ในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ผ่าน Fund of Funds ภายใต้บริษัทจัดการกองทุน โดยมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ดัชนีชี้วัดของกองทุนมั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ คือ 3% ต่อปี 5% ต่อปี 7% ต่อปี และ9% ต่อปี* ตามลำดับ เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง และไม่มีเวลาติดตามการลงทุน และอยากได้รับผลตอบแทนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่รับได้ในระยะยาว

กองทุนมั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ ประกอบด้วย 4 กองทุน ที่เน้นการกระจายน้ำหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับวัฏจักร เศรษฐกิจระยะยาวในแต่ละช่วงเวลา และความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ (Strategic Asset Allocation) ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการกองทุนก็สามารถเพิ่มหรือลดน้ำหนักสินทรัพย์ได้ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดที่อาจจะมีความผันผวนสูงได้ในระยะสั้น (Dynamic Tactical Asset Allocation)

  1. กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTMUNG-RMF) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ประมาณการสัดส่วนการลงทุนเน้นตราสารทุน 75% ตราสารหนี้สัดส่วน 15% ตราสารทางเลือก 10%
  2. กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTMEE-RMF) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ปานกลางถึงสูง มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 50% ตราสารหนี้สัดส่วน 40% ตราสารทางเลือก 10%
  3. กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSRI-RMF) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยถึงปานกลาง มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 65% ตราสารทุน 25% ตราสารทางเลือก 10%
  4. กองทุนเปิดกรงไทยสุขใจ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTSUK-RMF) เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ความผันผวนน้อย มีประมาณการสัดส่วนการลงทุนตราสารหนี้ 80% ตราสารทุน 10% และตราสารทางเลือก 10%

นางชวินดา กล่าวเสริมว่า กลุ่มกองทุนมั่งมีศรีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพ นี้เหมาะกับ สภาวะการณ์ตลาด ณ ปัจจุบัน เพราะแนวโน้มผลตอบแทนจากดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำไปอีกนาน รวมถึงความผันผวนของตลาดหรือสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกก็มีความผันผวนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้นักลงทุนต้องคอยติดตามวางแผนการลงทุนที่ยากขึ้นตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรอดเร็ว และมองว่า การเลือกลงทุนในกลุ่มกองทุนดังกล่าว จะสามารถช่วยนักลงทุนได้ โดยนักลงทุนสามารถที่จะเลือกตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนคาดหวังตามที่ต้องการ เพื่อให้เหมาะกับแผนทางการเงินในอนาคตได้สะดวกมากขึ้น ทำให้ผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุน และไม่ต้องการปรับพอร์ตบ่อยๆ เพราะกลุ่มกองทุนนี้จะมีการติดตามและกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหน่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่ากองทุน “มั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ” นี้ สามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดี

นอกจากนื้ กองทุน “มั่ง มี ศรี สุข เพื่อการเลี้ยงชีพ” ยังมีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับนักลงทุน เพียงทำรายการสับเปลี่ยนสุทธิจากกองทุนประเภท RMF อื่นๆ ภายใต้การจัดการของบลจ.กรุงไทย มายังกองทุน “มั่งมีศรีสุข” เพื่อการเลี้ยงชีพ ในช่วงระหว่างวันที่ 12 ต.ค. 2563 – 30 ธ.ค. 2563 ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS 100 บาท ตามเงื่อนไขที่บลจ. กรุงไทย กำหนด สำหรับเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป คือ 500 บาท

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ

คำเตือน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษียณอายุ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Lliquidity Risk)/ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)/ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน (High Concentration Risk) เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนมีนโนบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / * อัตราผลตอบแทนที่ใช้เป็นตัวชี้วัดข้างต้น เป็นเพียงการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 7 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกัน ผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนอาจมีความเคลื่อนไหวไปตามสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า หรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว         Add a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *