กองทุน BSIRICG ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหน่วย วันที่ 15 ต.ค. นี้กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 24 จำนวน 0.10 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 24 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 0.10 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

กองทุน BSIRICG ประกาศจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหน่วย

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ BSIRICG จ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 7.92 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับ BSIRICG เป็นกองทุนหุ้นไทยที่จะลงทุนในหุ้นที่มี CG Scoring (หุ้นที่ได้รับการจัดอันดับด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี) โดยเน้นหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) หรือมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในงวดนั้น

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตAdd a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *