กองทุนบัวหลวง พร้อมจ่ายเงินปันผลกองทุน B-CHINE-EQ ครั้งที่ 3 หน่วยละ 0.25 บาท วันที่ 15 ต.ค. นี้กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน หรือ B-CHINE-EQ พร้อมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 3 จากผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

B-CHINE-EQ, กองทุนหุ้นจีน

รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน หรือ B-CHINE-EQ พร้อมจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 3 จากผลการดำเนินงานในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลของกองทุน B-CHINE-EQ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงครั้งนี้ จ่ายปันผลแล้ว 3 ครั้ง คิดเป็นอัตราเงินปันผลรวมทั้งสิ้นที่จ่ายออกไป 0.75 บาทต่อหน่วย

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือดำเนินธุรกิจในประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ หรือ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น สำหรับหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ได้แก่ หุ้น A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต

ทั้งนี้ กองทุน B-CHINE-EQ จะลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ซึ่งมอบหมายให้ Allianz Global Investors Asia Pacific Limited เป็นผู้รับดำเนินงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (Outsourced fund manager) ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น รวมถึงตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) และกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันไม่เกิน 20% ของ NAV

กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตราครั้งละไม่เกิน 100% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนAdd a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *